Welkom

                                                         ALGEMENE VOORWAARDEN

 

* De CAT- therapeut is gehouden te handelen conform de RBCZ- regelgeving.

* De CAT-therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging CAT Complementair.

* De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie       aan de CAT- therapeut te verstrekken.

* De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

* De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen,       anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

* De CAT- therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de       cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

* De CAT- therapeut voldoet aan de privacywet AVG en zal geheimhouding betrachten ten aanzien     van door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens                   waaromtrent de cliënt/patiënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik     voor statistische doeleinden).

* De CAT- therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde behandelingen     verrichten.

* De CAT- therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega-         therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

* De CAT- therapeut verplicht zich aan de tarieven te houden zoals vermeld op de actuele             

   tarieflijst.

* De CAT- therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

   De CAT-therapeut is tevens aangesloten bij de GAT. Hierdoor is tevens de WWKGZ geregeld.

* Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

   Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht,       kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de CAT-       

   therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de CAT- therapeut een     verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de CAT-   

   therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

* De CAT- therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten

   beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst 

   voortzet. De CAT-therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen,

   totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

* Betalingswijze van de behandelingen is contant of via de bank per consult.

* Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de 

   klachtencommissie van de beroepsorganisatie van de therapeut of tot het onafhankelijk   

   Klachten- en Tuchtrechtbureau Natuurgerichte Gezondheidszorg voor RBCZ therapeuten.

 

 

 

 

 

 

 

Reflection of Life | info@reflectionoflife.nl